Max Davis' Stone
The Emporia Gazette
Emporia, Lyon County Kansas, Tuesday, July 27, 2004
Max Davis' obit